IMS a certifikace společnosti GO Steel a.s.

Integrovaný systém řízení

Společnost GO Steel a.s. má zavedený integrovaný systém řízení (IMS) systémových složek managementu kvality (QMS), ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) a hospodaření s energií (EnMS). Zavedení a udržování systému managementu kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií je strategickým rozhodnutím managementu společnosti.

Integrace systémů spočívá v integraci dokumentace, politiky, cílů a úkolů, v organizaci a řízení auditů a dalších oblastech tak, aby docházelo k synergickému efektu působení všech čtyř oblastí (kvalita, životní prostředí, hospodaření s energií a bezpečnost práce) a k snižování náročnosti a nákladů na udržování, rozvíjení a trvalé zlepšování těchto systémů. Implementace systémů IMS je přizpůsobována kontextu společnosti s ohledem na možná rizika, potřebám a očekáváním zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

Vedení společnosti určilo interní a externí aspekty, které zohledňují podnikatelské prostředí společnosti a které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výsledků IMS. Byl stanoven význam těchto aspektů a odpovědnost za jejich monitorování a přezkoumávání. IMS je tvořen organizační strukturou, odpovědnostmi, procesy, činnostmi, postupy a zdroji potřebnými pro řízení a realizaci kvality produktů, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika IMS GO Steel a.s.

Politika IMS je souborem závazků podporujících základní priority společnosti zaměřené na kvalitu výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, ochranu životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Politikou se společnost v rámci svého kontextu a systému řízení zavazuje svými cíli integrovaný systém neustále rozvíjet a zlepšovat. K hlavním cílům patří

  • zvyšování spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytovaných výrobků a služeb na základě komunikace a analýzy jejich potřeb a očekávání
  • ochrana životního prostředí a snižování negativních dopadů činností společnosti na životní prostředí
  • realizace návrhů na snižování energetické náročnosti výroby
  • preventivní předcházení vzniku incidentů, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců
  • plnění závazných povinností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnost podléhá
Politika IMS GO Steel a.s. je se zaměstnanci společnosti komunikována a je dostupná na intranetu společnosti. Dostupnost Politiky IMS pro naše zákazníky, dodavatele a ostatní zainteresované strany je zajištěna prostřednictvím těchto stránek

Politika IMS

Systémová certifikace společnosti

  • Od roku 1993 je společnost certifikována v oblasti managementu kvality.
  • Od roku 2001 je společnost certifikována v oblasti environmentálního managementu.
  • Od roku 2016 je společnost certifikována v oblasti managementu hospodaření s energií.
  • Od roku 2009 je společnost certifikována v oblasti managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

EN ISO 14001:2016 - BUREAU VERITAS

EN ISO 9001:2016 - BUREAU VERITAS

EN ISO 50001:2019 - BUREAU VERITAS

ISO 45001:2018 - BUREAU VERITAS

Certifikát výrobků

Certifikát výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky:

• ploché výrobky z konstrukčních nelegovaných ocelí a hlubokotažných ocelí válcované za studena

Nařízení 1907/2006 (REACH), Nařízení 1272/2008 (CLP)

• Heptahydrát síranu železnatého