IMS a certifikace společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s.

Integrovaný systém řízení

Společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. má zavedený integrovaný systém řízení (IMS) systémových složek managementu kvality (QMS), ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) a hospodaření s energií (EnMS). Zavedení a udržování systému managementu kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií je strategickým rozhodnutím managementu společnosti.

Integrace systémů spočívá v integraci dokumentace, politiky, cílů a úkolů, v organizaci a řízení auditů a dalších oblastech tak, aby docházelo k synergickému efektu působení všech čtyř oblastí (kvalita, životní prostředí, hospodaření s energií a bezpečnost práce) a k snižování náročnosti a nákladů na udržování, rozvíjení a trvalé zlepšování těchto systémů. Implementace systémů IMS je přizpůsobována kontextu společnosti s ohledem na možná rizika, potřebám a očekáváním zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

Vedení společnosti určilo interní a externí aspekty, které zohledňují podnikatelské prostředí společnosti a které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výsledků IMS. Byl stanoven význam těchto aspektů a odpovědnost za jejich monitorování a přezkoumávání. IMS je tvořen organizační strukturou, odpovědnostmi, procesy, činnostmi, postupy a zdroji potřebnými pro řízení a realizaci kvality produktů, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika IMS GO Steel Frýdek Místek a.s.

Politika IMS je souborem závazků podporujících základní priority společnosti zaměřené na kvalitu výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, ochranu životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Politikou se společnost v rámci svého kontextu a systému řízení zavazuje svými cíli integrovaný systém neustále rozvíjet a zlepšovat. K hlavním cílům patří

  • zvyšování spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytovaných výrobků a služeb na základě komunikace a analýzy jejich potřeb a očekávání
  • ochrana životního prostředí a snižování negativních dopadů činností společnosti na životní prostředí
  • realizace návrhů na snižování energetické náročnosti výroby
  • preventivní předcházení vzniku incidentů, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců
  • plnění závazných povinností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnost podléhá
Politika IMS GO Steel Frýdek Místek a.s. je se zaměstnanci společnosti komunikována a je dostupná na intranetu společnosti. Dostupnost Politiky IMS pro naše zákazníky, dodavatele a ostatní zainteresované strany je zajištěna prostřednictvím těchto stránek

Politika IMS

Systémová certifikace společnosti

  • Od roku 1993 je společnost certifikována v oblasti managementu kvality.
  • Od roku 2001 je společnost certifikována v oblasti environmentálního managementu.
  • Od roku 2016 je společnost certifikována v oblasti managementu hospodaření s energií.
  • Od roku 2009 je společnost certifikována v oblasti managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

EN ISO 14001:2015 - BUREAU VERITAS

EN ISO 9001:2015 - BUREAU VERITAS

EN ISO 50001:2018 - BUREAU VERITAS

ISO 45001:2018 - BUREAU VERITAS

Certifikát výrobků

Certifikát výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky:

• ploché výrobky z konstrukčních nelegovaných ocelí a hlubokotažných ocelí válcované za studena

Nařízení 1907/2006 (REACH), Nařízení 1272/2008 (CLP)

• Heptahydrát síranu železnatého